ျငိမ္္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးပါ၀င္ေရးအဆုိဟာ အေရးမၾကီးလုိ႔ လြတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လုိက္တာမဟုတ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္နယက ရွင္းလင္းေျပာဆုိ”