ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြသည္ျပည္သူပိုင္ျဖစ္လို႔ ပြင့္လင္းျမင္ေအာင္သံုးဖို႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆို

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားဆိုျပီးယခုလိုထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
============================================
ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (Joint Coordinating Body for Peace Process Funding-JCB)အစည္းအေဝးသို႕တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကအဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေျပာၾကားရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အထူးအေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကေထာက္ပံ့ သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ားကထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းသည္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ခုတည္းက ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဌာန NRPC က ပိုင္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံးကပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္း လိုက္ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ျပည္သူပိုင္ ျဖစ္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုရန္ပုံေငြမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သုံးစြဲရသည္၊ မည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သုံးစြဲရသည္ကို ယခု ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ကသေဘာတူညီရန္ လိုအပ္ သလိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြ လုံေလာက္မႈ မရွိ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရန္ လိုအပ္သလိုမလိုအပ္ဘဲအပိုကုန္က်မႈမ်ားမရွိရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕က သေဘာတူခ်မွတ္ထားေသာ ဦးစားေပး က႑ၾကီးမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏ ရန္ပုံေငြကိစၥမွာ ယင္းတို႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျပီးမိမိတို႕ JCB အဖြဲ႕မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သည့္ ရန္ပုံေငြကိစၥရပ္မ်ားကိုသာေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

၄င္းေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး ျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျငိမ္္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ အတည္ျပဳထားျပီး ျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ JCB ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရုံးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႕စည္းထားရွိေဆာင္ရြက္ေရး၊ JCB ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆြဲအတည္ျပဳေရး၊ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပး ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး စသည္တို႕ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ က်င္းပေသာ JCB အစည္းအေဝးသို႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေဒါ္ကတာတင္မ်ဳိးဝင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာျပည့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာတင္ဝင္း၊ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျပီး ျဖစ္ေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စားပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးစိုင္းလ်န္း (RCSS-SSA)၊ ဆလိုင္းထလာေဟး (CNF အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးမ်ဳိးဝင္း (ABSDF)ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဦးစံေလာ (“ဝ” အထူးေဒသ(၂)၊ ျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး) ႏွင့္ ဦးခမ္းေမာင္ (အထူးေဒသ(၄)မိုင္းလား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလုံးေရးေကာ္မတီ)တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

myanmar state counsellor office ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။