ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္အခြန္ မေကာက္ခံေတာ့ပါ

အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တာေတြကိုလည္း အခြန္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အတူ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္။

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ – ဝင္ေငြခြန္ကို ႀကိဳတင္ေကာက္ခံတဲ့ ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူပးသြင္းသည့္အခြန္ (Withholding Tax) ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေကာက္ခံ ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

Withholding Tax ေကာက္ခံျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းနဲ႔ မၾကာမီ ကာလလအနည္းငယ္အတြင္း စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒဆိုင္ရာ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ညီ ေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးအပါ အဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး ၂၀၁၈ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္တဲ့ အေကာက္ခြန္နဲ႔ အခြန္ ဆိုင္ရာႏႈန္းထားေတြကိုလည္း ေဆြြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။သည္ေန႔ အစည္းအေဝးမွာ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ စက္႐ံုေတြ၊ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ သြင္းကုန္အစားထိုးေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္လာဖို႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႔ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၊ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမဝယ္ယူရာမွာ ေပးေဆာင္ေနရတဲ့ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရာမွာ ပုဂၢလိကက႑ရဲ႕ အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရယူေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႕အျပင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ (Tax Year)ကို ဧၿပီ ၁ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိ ထားရွိေရး၊ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေတြ၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေတြ၊ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံေတြ ပိုမိုရွင္းလင္း လြယ္ကူလာေစေရးနဲ႔ ICT နည္းပညာေတြ အသံုးျပဳေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအတ∑က္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က ပိုမိုပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြ ပိုမိုစီစဥ္ေပးျခင္း စတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ အခြန္ထမ္းျပည္သူကို ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး အစရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာယာဥ္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိက လံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပလတ္စတစ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၄င္းတို႔ရဲ႕ သက္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ေတြ႕ႀကံဳ ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တာေတြကိုလည္း အခြန္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အတူ တင္ျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Author / မာရီခိုင္