စံ ဇာဏီဘိုုရဲ႕ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္

မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)
မိတ္ေဆြေကာင္း တိုးပြားမည္။ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူ ရမည္။ လူပန္းစိတ္ပန္းအေႏွာင့္အယွက္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ အလုပ္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးစီးပြားတိုး တက္ျခင္းႏွင့္ အလိုျပည့္စံုျခင္းၾကံဳမည္။ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြအႀကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ ရရွိလာေသာ အကူအညီကိုလက္ခံ၍ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ မိသားစု အတြက္ ရည္စူးၿပီးလုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ခ်စ္ ျခင္းေမတၱာကို အေျခတည္ေသာ ႏွလံုးသားေရးရာကိစၥမ်ားကို ေရွ႕တိုးဆံုးျဖတ္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ကလးငယ္မ်ားအား စာကေလးေခြ ဒါနျပဳပါ။
ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)
သစ္လြင္ေသာအႀကံအစည္တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မည္။ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ ကိစၥ၊ ခရီးကိစၥတို႔အတြက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ရန္အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးကံသည္ ကိုယ့္အတြက္ သာမက မိသားစုအတြက္ပါအက်ိဳးရွိမည္။ မေရာက္ဖူးေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားရာက္ရမည္။ မလုပ္ဖူးေသာအလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဝးကြာေနေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာက္ေတာ္ေရေျခာက္ခြက္ ကပ္လွဴပါ။
ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)
ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ် မွတ္ရမည္။ ဘဝအေျခအေနအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိမည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုက္သည္မ်ားမွ အက်ိဳးဆက္ ေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္ သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ လွည့္စားသူမ်ားရွိတတ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအားအဆံုး သတ္၍ အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ရန္အခါေကာင္းက်ေရာက္ သည္။ အေျပာင္းအလဲသစ္မ်ားအားလက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ဝန္ မေလးသင့္။
ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ႀကံရည္ဒါနျပဳပါ။
ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)
ေတြေဝျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္သားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စကားမ်ားရမည္။ ရန္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ အမွားအယြင္းမ်ား၊ အခက္ အခဲမ်ားႀကံဳမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တစ္ခုထက္မကေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ခ်က္ခ်င္းၿပီးေျမာက ႏိုင္သည့္ကိစၥ အေပၚအခ်ိန္ဆြဲ၍လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းမ်ားဆံုး႐ံႈးမည္။ ေငြၾကးစာရင္းဇယား အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ အမႈျဖစ္က ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေကာ္ဖီဒါနျပဳပါ။
သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)
ေဆာင္ရြက္သမွ်ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဥစၥာဓနတိုးပြားမည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုုင္မည္။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကးဥစၥာ တိုးပြားမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ အက်ိဳးေပးမည္။ ေဝးလံေသာအရပ္ေဒသမွ သတင္းစကားေကာင္းမ်ားၾကားသိရမည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္၍ ေရွ႕တိုးလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ျမင့္မားေသာအေျခ အေနတစ္ခုသို႔ တိုးတက္မည္။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ အရြယ္ႏွင့္မမွ် အလုပ္တာဝန္မ်ား လႊဲအပ္ခံရမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းလွဴပါ။
ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)
ပံုစံသစ္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈသစ္မ်ားႏွင့္ ဘဝအေျခအေနသစ္ကို ဦးတည္မည္။ ကာလရွည္ၾကာ လူပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္းခံၿပီးလုပ္ကိုင္ထားသည္တို႔မွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ႏွင့္မတူ ျခားနား ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ နာမည္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေကာင္း သတင္းမ်ားရရွိမည္။ အမ်ားကိစၥမ်ား ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရမည္။ အလွဴကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္ရည္ ဒါနျပဳပါ။
တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)
ေမတၱာေရး ကံေကာင္းသည္။ စန္းပြင့္မည္။ လူလြတ္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ကား သဝန္ေၾကာင္ျခင္း အေျခခံေသာ အမ်က္ေဒါသမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရ လိမ့္မည္။ စကားမတည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အေႏွာင့္အယွက္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ သူတစ္ပါးျပႆနာမ်ားကို ၾကားဝင္၍တာဝန္ယူေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ႐ံုးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ သက္ေသလိုက္ရသည္အထိ ျဖစ္သြားမည္။ လြယ္လင့္တကူ ကတိမေပးပါႏွင့္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္သည္။
ယၾတာ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ပန္းသစ္ေတာ္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။
ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)
စီစဥ္ထားသည္မ်ား အလဲြလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၌ ခက္ခဲေနမည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနသစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ေလးေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ေရစပ္၊ ကမ္းစပ္တို႔ တြင္ အေပ်ာ္ေဆာ့ကစားျခင္းမျပဳရ။ အႏၱရာယ္ႀကီးမားမည္။ အေပ်ာ္ႀကီးသူ၊ အေပ်ာ္ၾကဴးသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ရွိ အသက္ႀကီးသူတို႔၏ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ လက္ဝယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား အေလအလြင့္အပ်က္အစီးမ်ားမည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ဆီထမင္းဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။
ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္တာဝန္လႊဲ ေျပာင္းယူသူတို႔၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပ်ာက္ ဆံုးျခင္း၊ အစမွတစ္ဖန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႀကံဳမည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေငြဝင္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ ရသင့္ရထိုက္သည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ စီစဥ္မႈမ်ားအဆင္ေျပမည္။ လမ္းသစ္ထြင္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ားေပၚထြန္းမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သေျပပန္းဘုရားကပ္လွဴပါ။
မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)
တန္ဖိုးႀကီးမားေသာပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္မသင့္။ ပစၥည္းလက္ဝယ္ ေရာက္ၿပီးမွ တန္ဖိုးက်ဆင္းတတ္သည္။ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း မ်ားဝယ္ယူက မည္မွ်စနစ္တက်စစ္ေဆးေစ လက္ဝယ္ေရာက္ရွိၿပီးမွ ပ်က္စီးတတ္သည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူကိုထားျခင္း၊ ေမတၱာေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ မိသားစုတြင္ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး က်န္းမာေရးအညံ့မ်ား ႀကံဳတတ္သည္။ သံုးစြဲေနေသာပစၥည္းမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ပ်က္စီးတတ္သည္။ ညာေျခ၊ ညာလက္တြင္ မေတာ္တဆ ထိရွတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ေပါင္မုန္႔ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။
ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)
ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းပါ။ တစ္ဇြတ္ထိုးေရွ႕တိုးလုပ္က မွား႐ံုသာရွိမည္။ ဒုကၡေပးသည့္ မိတ္ေဆြေဟာင္းတခ်ိဳ႕ကို ေက်ာခိုင္းရန္သင့္သည္။ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းက မိမိအက်ိဳးဆုတ္ယုတ္႐ံုသာရွိသည္။ တစ္ပါးသူေၾကာင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းတတ္သည္။ တစ္ပါးသူ၏ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားလိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္။ ကိုယ္တိုင္တြလည္း ေနအိမ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအေျပာင္း အလဲမ်ား ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။  ။ စေနေန႔တြင္ ထီးေဟာင္း၊ ဖိနပ္ေဟာင္း၊ အထည္ ေဟာင္းစြန္႔ပါ။
မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)
ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားအတိုက္အခံေျပာရမည္။ အခ်စ္ေရးအ႐ႈပ္ အေထြးမ်ားရွိမည္။ ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲအက်ိဳးေပးမည္။ ေငြလိမ္ခံရမည္။ လိမ္ညာေသာသူသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွျဖစ္မည္။ အတိတ္ကာလ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရျခင္း ႀကံဳမည္။ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုမည္။ ၿခံေျမကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေပါက္ေပါက္တစ္ပြဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။
ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို
(ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)