ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ကေလးေထာက္ပံ ့အစီအစဥ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ စတင္မည္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳး သမီးေတြနဲ႔ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ကို  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကနဦး   စီမံခ်က္  အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္  ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသား အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ဦး စားေပး အစီအစဥ္ ရွစ္ခုမွာ ကေလးသူငယ္ နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ က႑ေလးခုပါတယ္။  ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ကနဦး စီမံခ်က္ အေနနဲ႔ ၂၀၁၇  ခုႏွစ္မွာ  စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္”လို႔  ေျပာပါ တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ  အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးနဲ႔ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ  အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ  အစည္းအေဝး အဖြင့္ အမွာ စကားမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။   ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒ (ႍChild Protection Policy)  ကို ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ UNICEF Myanmar နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ဥပေဒအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္  ဥပေဒ ၁၉၉၃ နဲ႔ ကေလးသူငယ္ နည္းဥပေဒ ၂၀ဝ၁ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ပါၿပီ၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔ အညီ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး  ကေလးသူငယ္  အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပန္လည္   ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေနပါတယ္။ ၂၀၁၇  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”လို႔  ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးကပဲ ေျပာပါတယ္။

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာ က ေလးသူငယ္ေတြကို ေမြးစားတာ၊ အျခားနည္းနဲ႔  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာ၊ စရိတ္ ေထာက္ပံ့တာ၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ၊   ကေလးသူငယ္မ်ား  အလုပ္လုပ္ကိုင္တာနဲ႔ အဆိုးရြားဆံုး ပံုစံနဲ႔ အလုပ္ေစခိုင္း တာ၊ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္ေတြ၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ ကေလးသူငယ္ကို  ေရာင္းခ်တာ၊ ျပည့္တန္ဆာ ျပဳ လုပ္တာ၊ ကေလးသူငယ္ ညစ္ညမ္းပံု  ျပဳ လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးတာ၊ ကေလးသူငယ္ေတြကိုု အၾကမ္းဖက္တာ၊ အျခားနည္းနဲ႔ လႊဲေျပာင္း  ေဆာင္ရြက္တာ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ခံရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္သက္ေသေတြကို အကူအညီနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးတာ စတဲ့ အခန္း ေခါင္းစဥ္အသစ္ေတြထည့္သြင္းထားတယ္လို႔   သိရပါ တယ္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ  အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ကြ်န္ေတာ္တို႔  ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳး သမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး  အသင္း၊ က်ား ၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕၊ UN  Gender Theme  Group တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားၿပီး အခန္း ၁၉  ခန္း၊ ပုဒ္မ  ၉၁ ခု ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကို ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္  ေရးဆြဲထားပါတယ္”လို႔ လည္း သိရပါတယ္။

 

Author  ၿဖိဳးစႏၵာ