ေရႊက်ေငြက်

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ – ေရႊေဈးေတြက သည္ တစ္ပတ္မွာ ဆက္တိုက္က်ေနခဲ့ပါတယ္။ က်ပ္ ၉၄၀,ဝ၀ဝ ေအာက္အထိ  ျပန္ဆင္းလာပါတယ္။ ကမၻာ့ေဈးေတြကလည္း က်ေနခဲ့တာပါ။

ေရႊေဈးတင္မကဘဲ ေဒၚလာေဈးေတြလည္း ဆက္တိုက္က်ေနပါတယ္။ က်ပ္ ၁၃၂၉ အထိ က်ေနတာပါ။ ထိုင္းေငြနဲ႔ တ႐ုတ္ေငြကေတာ့ တက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေရႊေငြအေရာင္းအဝယ္ေတြကေတာ့ ပံုမွန္ရွိေနပါတယ္။

 

 

Author / တံုတံု