ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ ဆယ္မ်ိဳးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ထား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၉-    ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို  တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့  ထိပ္တန္းပို႔ကုန္  ၁၀မ်ိဳးအတြက္ မဟာ ဗ်ဴဟာေတြ  ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို  စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

        ျပည္ပပို႔ကုန္ေတြအတြက္  အေျခခံအားျဖင့္ သံုးပိုင္းခြဲျခားထားပါတယ္။ ပထမႏွစ္အတြင္းမွာကာလ တူပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္  ေလ်ာ့က်မသြားဖို႔၊ သဘာဝသယံဇာတေတြအစား စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္ေတြနဲ႔    အစားထိုးပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔     ျပည္ပႏိုင္ငံအသစ္ေတြနဲ႔   ပို႔ကုန္အသစ္ေတြရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

        ျပည္ပပို႔ကုန္ေတြ ပိုမိုတင္ပို႔ ႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနေပမဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္  အကန္႔အသတ္နဲ႔သာရွိေနတဲ့  သဘာဝအရင္းအျမစ္သယံဇာတေတြကို

ေတာ့   ၿပီးစလြယ္ထုတ္ေရာင္းမွာမဟုတ္ဘူးလို႔    သိရပါ တယ္။

ထိပ္တန္းပို႔ကုန္

        ‘ပို႔ကုန္   သံုးဆတက္ေစဖို႔နဲ႔  သယံဇာတပို႔ကုန္ေတြ  ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို  အဓိ ကစဥ္းစားၿပီး နည္းလမ္းေတြခ် မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’လို  စီးပြား

ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  လက္ေထာက္အတြင္းဝန္   ဦးခင္ေမာင္လြင္က  ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြပိုမိုရရွိေစဖို႔နဲ႔   ျပည္တြင္းမွာ    အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ  တိုးတက္ရရွိေစဖို႔ကို  လည္း    မဟာဗ်ဴဟာထဲမွာ  ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။   လက္ရွိအခ်ိန္အထိ    ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္  အမ်ားဆံုးက   သဘာဝဓာတ္ေငြ႕  ျဖစ္ပါတယ္။    သဘာဝအရင္းအျမစ္ကေနရရွိေနတဲ့    သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို   လတ္တေလာမွာ   အမ်ား ဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနရေပမဲ့    အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာေတာ့  တျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔    လယ္ယာ  သားငါးထြက္ကုန္ေတြကို  ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲထားတယ္လို႔    သိရပါတယ္။

‘ျပည္တြင္း  ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအပိုင္းမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က အရမ္းနည္းေနပါတယ္၊  ျပည္ပပို႔ကုန္ ထိပ္တန္း၁၀မ်ိဳးထဲမွာေတာ့ လယ္ယာသားငါးထြက္ကုန္က ခုနစ္မ်ိဳးေလာက္အထိရွိေနပါတယ္၊ ဒါကိုၾကည့္ျခင္း  အားျဖင့္    လယ္ယာသားငါးထြက္ကုန္ေတြအတြက္   ျပည္တြင္းျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ နည္းပညာ အကူအညီေတြ သာရရင္ ပို႔ကုန္က႑မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈကို အစားထိုးႏိုင္မွာပါ’   လို႔  ဦးခင္ေမာင္လြင္က   ေျပာပါတယ္။

        ျပည္တြင္းက    လယ္ယာသားငါးထြက္ကုန္ေတြအေနနဲ႔မိမိတို႔ ဘာသာမိ႐ိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ၾကတဲ့နည္းလမ္း ေတြကို အသံုးျပဳေရာင္းခ်ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  အစိုးရအပိုင္းကေန   ကူညီေပးေနေပမဲ့   တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာအထိ   ထိေရာက္မႈမရွိေသးတာကို  ေတြ႕ေနရပါတယ္။

        စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကာလတူပို႔ကုန္ပမာဏ ထက္ေက်ာ္လြန္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ကို  ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔  သိရပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့   တြင္းထြက္နဲ႔    သဘာဝသယံ ဇာတပစၥည္းေတြအစား လယ္ယာသားငါးထြက္ကုန္ေတြ   ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္    ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႔  ပူး ေပါင္းၿပီး  စိုက္ပ်ိဳးနည္း၊  မ်ိဳးေစ့၊  ငါး သားေပါက္၊   ေမြးျမဴထိန္းသိမ္းနည္းစနစ္ေတြနဲ႔အရည္အေသြးမီ  ပို႔ကုန္ေတြျဖစ္လာေစဖို႔   လိုအပ္တဲ့  အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကိုပါ  အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္လို႔    သိရပါတယ္။

ဒုတိယပို႔ကုန္

        ဒုတိယအမ်ားဆံုးပို႔ကုန္က  ခ်ဳပ္ၿပီးသားအထည္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့  အ ထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေတြကေန တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊  ေဟာင္ေကာင္၊  အိႏၵိယ နဲ႔   ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကို    အထည္  ေတြတင္ပို႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။   အသစ္ခ်မွတ္ထားတဲ့   မူဝါဒေတြအရ   ျပည္တြင္းမွာ   အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ   ပိုမိုရရွိေစဖို႔နဲ႔  ျပည္ပပို႔ကုန္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း  ေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္   အစိုးရအပိုင္းကေန  ဝန္ႀကီးဌာန  အလိုက္   ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ   ေျဖ  ေလွ်ာ့ေပးထားတယ္လို႔    သိရပါ တယ္။

‘အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတစ္႐ံုက  အနည္းဆံုးလုပ္သား ၂၀ဝ ေလာက္ေတာ့    အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္၊  ဒါေၾကာင့္   ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကေန   အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေတြ  လာဖြင့္မယ္ဆိုရင္    အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ  နည္းႏိုင္သမွ်နည္း  ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္၊  ေရ၊  မီးနဲ႔    အေျခခံအေဆာက္အအံု ေတြကို   ျပည့္စံုေအာင္ဝန္ႀကီးဌာန  အခ်င္းခ်င္း  ညႇိႏိႈင္းစီစဥ္ေပးေနပါတယ္လို႔   စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက  တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက   ေျပာပါတယ္။

        စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သြင္း ကုန္ထုတ္ကုန္လိုင္စင္ထုတ္ေပး တဲ့  လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းက႑ေတြ   ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္    ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔    သိရပါတယ္။

        ပို႔ကုန္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔    လိုအပ္ေနတဲ့   အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း   ကာလတို၊    ­ကာ လလတ္စတဲ့    စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲ ေဆာက္လုပ္ေပးေနပါတယ္။  ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကေန စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနတဲ့   စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔သားငါးပို႔ကုန္ေတြကိုလည္း အခုထက္ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔  အရည္အေသြးစမီတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ေတြျဖစ္လာေစဖို႔   တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ မယ္လို႔    သိရပါတယ္။

စီးပြားေရးႏွင့္    ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက   ညႊန္ၾကားေရးမွဴး  ဦးေဇာ္မင္းက  လတ္တေလာမွာဆို    အင္ဒိုနီးရွားကို   ဆန္တန္ခ်ိန္    ၁၃,၇၅၅   တန္တင္ပို႔ တယ္၊  သူတို႔ဆီက   စားေသာက္ ကုန္တင္သြင္းျခင္းနဲ႔   ဆိုင္တဲ့     ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္လို႔ ဆိပ္ကမ္းမွာ  ႏွစ္လေလာက္ၾကာသြားတယ္၊ ဒါေပမဲ့    ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ အဆင္ေျပလို႔ ဆိပ္ကမ္းကေန ထုတ္ၿပီးစစ္ေဆးေတာ့ အရည္အေသြးက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုေကာင္းေနလို႔   ေနာက္တန္ခ်ိန္  ၃၀ဝ,ဝ၀ဝ   အထိ တင္ပို႔ဖို႔ကမ္းလွမ္းတာေတြ လုပ္လာ

တယ္’ လို႔    ေျပာပါတယ္။

        အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ေတြျဖစ္လာေစဖို႕  ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြရယူေဆာင္ရြက္မယ္လို႔သိရပါတယ္။   ျပည္တြင္းကေတာင္သူေတြက  ေျမယာ ငွားရမ္းၿပီး    ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက   စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာနဲ႔  မ်ိဳး ေစ့စတဲ့ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကေန   ပို႔ကုန္က႑တိုး  တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔   သိရပါတယ္။

ပို႔ကုန္အမယ္သစ္

        တတိယအပိုင္းအျဖစ္   ပို႔ကုန္အမယ္သစ္ေတြနဲ႔    ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံအသစ္ေတြရွာေဖြဖို႔ေဆာင္  ရြက္ေနပါတယ္။  အာရွနဲ႔  ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြကိုပါ   ေဈးကြက္သစ္ထိုး

ေဖာက္ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔    သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန  အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔   သိရပါတယ္။

        ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕  ကုန္စည္ျပပြဲေတြမွာ  ပို႔ကုန္အမယ္သစ္ေတြျပသႏိုင္ဖို႔  ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။  ဥေရာပသမဂၢ  အီးယူႏိုင္ငံေတြဆီကေန နည္းပညာနဲ႔  အကူအညီေတြရယူၿပီး ပို႔ကုန္အမယ္သစ္ေတြကို    ခ်ိတ္ဆက္ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ကိုလည္း    အစိုးရအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈသေဘာတူညီခ်က္ေတြ  ရယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါ တယ္။    ပို႔ကုန္က႑အတြက္   မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေနရာမွာ    ကာလတိုနဲ႔    ကာလရွည္ဆိုၿပီးအပိုင္းလိုက္၊  က႑အလိုက္  ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

        အခု    အစိုးရလက္ထက္  ျပည္ပ ပို႔ကုန္အမ်ားဆံုး   ၁၀မ်ိဳးကေတာ့  (၁)သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊  (၂)  ခ်ဳပ္ၿပီး  အဝတ္အထည္၊  (၃)  မတ္ပဲ၊ (၄)  ရီ အိတ္စ္ပို႔သၾကား၊  (၅) ပဲတီစိမ္း၊  (၆) သၾကား၊  (၇  )   ငါး၊   (၈)    ဆန္၊  (၉)  ပဲစဥ္းငံုနဲ႔   (၁၀ )  ေရာ္ဘာစိမ္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေနရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္

ေတြအရ    သိရပါတယ္။

 ေအာင္ျပည့္စံု