နိုင္ငံေရးေဆာင္းပါး

ရွမ္းလႊတ္ေတာ္က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ သံုးဖြဲဲ႕ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႕ ဝ ေဆြးေႏြး

November 15, 2017

ၿခံအမွတ္ ၅၄ က ေမတၱာ

June 7, 2017

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ဘာေျပာခဲ့သလဲ

January 30, 2017