အာဆီယံ

ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ ဟဲဗီးဝိတ္ႏိုင္ငံေရးသမား လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ ပက္ကီေယာင္

May 3, 2016

ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရွားရွားပါးပါး အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္ဖြဲ႕ေၾ ကာင္း ေၾကညာ

March 19, 2016