ႏိုင္ငံေရး

အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈတခ်ိဳ႕ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲ

January 23, 2018

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က ပိုလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္

January 23, 2018

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းေတြ ေပးသင့္ဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္ ေျပာ

January 22, 2018

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ သတင္းထြက္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္စံုစမ္းႏိုင္မည္

January 22, 2018

တိုင္းျပည္ေၾကြးၿမီ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ  ဘယ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေဆြးေႏြးသလဲ

January 20, 2018

ကြ်ဲႏြား ျပည္ပပို႔ခြင့္ျပဳရာမွာ လိုင္စင္ရပြဲစားေတြ  အလုပ္ျဖစ္ေန

January 19, 2018

အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တင္ဒါေခၚယူမႈတခ်ိဳ႕

January 19, 2018

အလုပ္သမား၊ လယ္သမား လူမႈစီးပြားျမႇင့္တင္ဖို႔ NUD ပါတီ ဦးစားေပးမည္

January 18, 2018

သမၼတႀကီး တံတားဖြင့္လွစ္၊ အတိုင္ပင္ခံရဲ႕တစ္ပတ္တာ

January 17, 2018

သမၼတႀကီးရဲ႕ အစည္းအေဝး၊ စီးကူးရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္၊ စီမံကိန္း ၁၀ ခု

January 13, 2018