မႏၱေလးသတင္း

မန္းကားေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္က်

January 22, 2018

ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရး သုေတသနစင္တာ ဖြင့္လွစ္ၿပီ

January 22, 2018

မန္းသီတာဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္မယ့္ ရန္ပံုေငြနဲ႕ က်ံဳးပတ္လည္ျပဳျပင္မည္

January 22, 2018

မန္းတိုင္းအတြင္း ပညာေရးဝန္ထမ္း ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

January 20, 2018

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါဆိုတာ အေျပာလြယ္၊ အလုပ္ခက္ဟုဆို

January 20, 2018

မႏၱေလး – မူဆယ္လမ္းက ဂုတ္တြင္းလမ္းေၾကာရွင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေနၿပီလဲ

January 20, 2018

ျပည္တြင္းေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းလာဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါး

January 20, 2018

က်ိဳင္းခမ္းေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ၿပီးရင္ ေရရွားပါးတဲ့ေနရာေတြကို ေပးေဝႏိုင္မည္

January 19, 2018

တ႐ုတ္မွာ ေရာက္ေနသူေတြက စည္း႐ံုးေခၚေဆာင္ ေရာင္းစားတာေတြ မ်ားျပားလာ

January 19, 2018

မန္းမွာ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ လိမ္လည္ေျပာဆို လူကို ႐ိုက္ႏွက္ ပစၥည္းလုယက္

January 19, 2018