အိမ္ျခံေျမေစ်းနွုန္းမ်ား (အေရာင္း၊ အငွား)

68 Residence ကြန္ဒို အေရာင္းျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္

January 23, 2018

စီအိတ္ခ်္ဒီဘဏ္မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအတြက္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

January 22, 2018

အိမ္ျခံေျမ တစ္ေပပတ္လည္ ေဈးႏႈန္း ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ညႇိႏိႈင္းမည္

January 20, 2018

ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမ ေလွ်ာ့ေဈး၊ ေအာက္ေဈးနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ တခ်ိဳ႕ ျဖစ္

January 20, 2018

ပင္လယ္မ်က္ႏွာမူ ကြန္ဒို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္မည္

January 20, 2018

ကြမ္းျခံကုန္း ဆယ္အိမ္တန္းကမ္းေျခအနီးရြာေတြမွာ ေျမေဈးျမင့္လာ

January 20, 2018

ေရႊပေရာပါးတီးရဲ႕ ကန္ဘဲ့တာဝါနဲ႔ ေရးဗားဖရန္႔ဂါးဒင္း ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္

January 20, 2018