ေမးမွာေျဖမွာ က်န္းမာေရးအတိုအထ

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

December 31, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

December 3, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

November 26, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

November 19, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

November 11, 2016

က်န္းမာေရး အေမး အေျဖ

November 5, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

October 29, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

October 22, 2016

က်န္းမာေရး အေမး အေျဖ

October 15, 2016

က်န္းမာေရး အေမးအေျဖ

October 8, 2016