တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

ဂ်ာမန္ပညာေတာ္သင္ဆု လာမယ့္ဧၿပီလ ထုတ္ျပန္ေပးမည္

November 20, 2017

တကၠသိုလ္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားမလဲ

November 20, 2017

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းျပီးသူေတြ ဂ်ပန္ကုမဏီမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆင္းခြင့္ျပဳ

November 18, 2017

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အႏုပညာတကၠသိုလ္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 17, 2017

တကၠသိုလ္အေျပာင္းအေရႊ႕ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၁ ရက္ၾကာမွ ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္

November 16, 2017

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတကၠသိုလ္ဆိုင္ရာညီလာခံ ျမန္မာအိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ရရွိ

November 13, 2017

တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္တန္းေတြမွာ ပါေမာကၡသင္ၾကားခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ညႊန္ၾကား

November 11, 2017

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြကိုဂ်ပန္ကုန္ထုတ္နည္းပညာအခမဲ့သင္ၾကားမည္

November 11, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အေၾကာင္းျပန္စာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေပးမည္

November 10, 2017

ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၃၃၀ ဦး ဝင္ခြင့္ျပဳ

November 9, 2017