ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသူေတြ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းဖို႔လို

June 28, 2017

အစိုးရေက်ာင္းေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူေတြ အရည္အခ်င္းစစ္ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူႏိုင္

May 8, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာလက္မွတ္ ေမလ ၁၁ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ စီစဥ္ေန

May 1, 2017

ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ေတြ ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္

April 22, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသူ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္

April 22, 2017

အစိုးရေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူေတြအတြက္ ေမလမွာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

April 4, 2017

သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္း ေမလဆန္းမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

March 21, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္အတြက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္

March 16, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ မွတ္ပံုတင္ ယခုလကုန္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ႏိုင္

February 24, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမသင္ၾကားခြင့္ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာအခက္ေတြ႕ေန

February 20, 2017