ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားသူ သံုးဆယ္ခန္႔ရွိ

January 23, 2018

ပုဂၢလိကမူႀကိဳေတြ အားလံုး လိုင္စင္အသစ္ ျပန္တင္ရမည္

January 20, 2018

ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမည္

January 17, 2018

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသူတခ်ိဳ႕ မရေသးလို႔ အခက္ႀကံဳ

January 17, 2018

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕ ဆရာ၊ ဆရာမ အခက္ႀကံဳ

January 16, 2018

ေက်ာင္းအပ္သူနည္း မူႀကိဳေက်ာင္းေဈးကြက္ ပ်က္၊ ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕ပိတ္ရ

January 12, 2018

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတစ္ခုဖြင္႔မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ

December 5, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသူေတြ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းဖို႔လို

June 28, 2017

အစိုးရေက်ာင္းေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူေတြ အရည္အခ်င္းစစ္ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူႏိုင္

May 8, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာလက္မွတ္ ေမလ ၁၁ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ စီစဥ္ေန

May 1, 2017