နိုင္ငံျခားပညာသင္

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ႕ရဲ႕ ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 19, 2018

ဆြစ္ဇာလန္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ အလုပ္သင္ကာလပါ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 18, 2018

ဂ်ိမ္းစ္ကြတ္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

January 17, 2018

စင္ကာပူကက္ပလန္ ေက်ာင္းဝင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

January 13, 2018

ဩစေၾတးလ်ား အေျခစိုက္ ကာတင္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

January 13, 2018

ရာဖဲလ္ေက်ာင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 10, 2018

အက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

January 5, 2018

အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးထားသူေတြ ယူေကပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

January 3, 2018

လင္ကြန္း တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ရဲ႕ အမ္ဘီေအဘြဲ႕ ေလွ်ာက္ႏိုင္

December 21, 2017

အမ္ဒီအိုင္အက္စ္ကေပးတဲ႔ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၀ဝ၀ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

December 13, 2017