နိုင္ငံျခားပညာသင္

အဂၤလန္ ကိုဗင္ထရီတကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 15, 2017

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 14, 2017

စင္ကာပူ နန္ယန္း ဇန္နဝါရီ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 11, 2017

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြကိုဂ်ပန္ကုန္ထုတ္နည္းပညာအခမဲ့သင္ၾကားမည္

November 11, 2017

စင္ကာပူ ပီအက္စ္ဘီ ရဲ႕ဇန္နဝါရီေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 8, 2017

ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ အခ်ိန္ျပည့္နဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္း သင္တန္းသားသစ္ေခၚယူ

November 8, 2017

University of Wisconsin Fox Valley ရဲ႕ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 6, 2017

ေတးလားစ္တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု အေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးမွာ ေဆြးေႏြးမည္

November 4, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အမ္ဒီအိုင္အက္စ္ရဲ႕ ေဆးပညာ ဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 2, 2017

ဆြစ္ဇာလန္ အိုင္အမ္အိုင္ရဲ႕ ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားဘာသာရပ္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

November 1, 2017