ပညာေရး

စင္ကာပူနိုင္ငံ ပီအက္စ္ဘီ အကယ္ဒမီရဲ႕ အိုင္တီသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

January 22, 2018

ခ်င္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားေန႔နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနရင္ စာေမးပြဲရက္ေရႊ႕ဖို႔ ညႊန္ၾကား

January 22, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးမည္

January 20, 2018

ပုဂၢလိကမူႀကိဳေတြ အားလံုး လိုင္စင္အသစ္ ျပန္တင္ရမည္

January 20, 2018

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ႕ရဲ႕ ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 19, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးမည္

January 19, 2018

ဆြစ္ဇာလန္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ အလုပ္သင္ကာလပါ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 18, 2018

ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမည္

January 17, 2018

အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္း ပြင့္လင္းျမင္သာျပသဖို႔ တကၠသိုလ္  ဆရာဆရာမမ်ားအသင္း ေျပာ

January 17, 2018

ဂ်ိမ္းစ္ကြတ္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

January 17, 2018