ပညာေရး

ႏိုင္ငံတကာ  အဆင့္မီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေရး သားနည္းဆိုင္ရာ သင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္

November 16, 2017

တကၠသိုလ္အေျပာင္းအေရႊ႕ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၁ ရက္ၾကာမွ ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္

November 16, 2017

အဂၤလန္ ကိုဗင္ထရီတကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 15, 2017

JE တန္းခြဲသစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 14, 2017

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 14, 2017

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတကၠသိုလ္ဆိုင္ရာညီလာခံ ျမန္မာအိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပခြင့္ရရွိ

November 13, 2017

တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္တန္းေတြမွာ ပါေမာကၡသင္ၾကားခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ညႊန္ၾကား

November 11, 2017

စင္ကာပူ နန္ယန္း ဇန္နဝါရီ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 11, 2017

သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေတြကိုဂ်ပန္ကုန္ထုတ္နည္းပညာအခမဲ့သင္ၾကားမည္

November 11, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အေၾကာင္းျပန္စာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေပးမည္

November 10, 2017