ပညာေရး

မေလးရွားႏိုင္ငံ ေအပီယူတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္ႏိုင္

January 23, 2018

၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားသူ သံုးဆယ္ခန္႔ရွိ

January 23, 2018

လာမယ့္ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေဒသသင္႐ိုး ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည္

January 23, 2018

စင္ကာပူနိုင္ငံ ပီအက္စ္ဘီ အကယ္ဒမီရဲ႕ အိုင္တီသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

January 22, 2018

ခ်င္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားေန႔နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနရင္ စာေမးပြဲရက္ေရႊ႕ဖို႔ ညႊန္ၾကား

January 22, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးမည္

January 20, 2018

ပုဂၢလိကမူႀကိဳေတြ အားလံုး လိုင္စင္အသစ္ ျပန္တင္ရမည္

January 20, 2018

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ႕ရဲ႕ ပညာသင္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 19, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးမည္

January 19, 2018

ဆြစ္ဇာလန္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ အလုပ္သင္ကာလပါ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

January 18, 2018