ရင္းႏွီးၿမဳပ္နံမႈ

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးနဲ႔ ပလက္ဝစက္မႈဇုန္ေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ဖိတ္ေခၚ

January 2, 2018

ရန္ကုန္ျမစ္ကိုအလယ္မွာထားၿပီးႏွစ္ဖက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္စီမံကိန္းမ်ားကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆို

December 24, 2017

အင္တာနက္ဖိုးဂ်ီ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ဖို႔ တယ္လီေနာက ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

December 20, 2017

အရင္းအႏွီး က်ပ္ ၁၀ သိန္းေက်ာ္နဲ႔ လမ္းေဘးေဟာ့ေပါ့ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ၿပီ

December 16, 2017

ကုန္ၾကမ္းေတြ တ႐ုတ္ကိုသြား၊ ကုန္ေခ်ာျပန္ဝင္လာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအနာဂတ္ စိုးရိမ္စရာ

November 29, 2017

ေနရာရွိရင္ က်ပ္ငါးသိန္းနဲ႔ ပီဇာဆိုင္တစ္ဆိုင္ဖြင့္ႏိုင္မည္

November 25, 2017

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္က တ႐ုတ္အတြက္ အဓိကအသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းဟု အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

November 24, 2017

ရာႏႈန္းျပည့္အိတ္စပို႔လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြအေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

November 22, 2017

အဝတ္အထည္ကိုယ္ပိုင္ဘရန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ

November 18, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖိတ္ေခၚမည္

November 6, 2017