ဘဏ္နွင့္ေငြေႀကး

ေရႊေအး ေငြေအး

January 22, 2018

ေရႊက် ေငြက်

January 18, 2018

ဘဏ္အပ္ေငြ အတိုးနဲ႔စားေနရတာ၊ ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္ရင္ ဘာလုပ္ရပါ့မလဲ

January 16, 2018

မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ ေရႊေငြ

January 15, 2018

ေရႊေဈးက်

January 12, 2018

ေရႊအတက္ ေငြက်

January 9, 2018

ေရႊအတက္ ေငြအခက္

January 5, 2018

အက္စ္အမ္အီး လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပမည္

January 2, 2018

တက္တက္တက္ေရႊ

January 2, 2018