ကားနည္းပညာ

ပါကင္ဆင္ဆာ ေရွ႕ေလးလံုး ေနာက္ေလးလ ံုးပါရွိတဲ့ ကီရာကာရန္

January 20, 2018

ဓာတ္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ ဘယ္လိုသံုးစဲြမလဲ

January 12, 2018

သင့္ကားအင္ဂ်င္ ခ်က္မီးလင္းလာရင္

January 9, 2018

အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ ဆပ္စပန္းရွင္းစနစ္ဆိုတာ ……

January 2, 2018

ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ဒစ္ပေလးကီးဆိုတာ …

December 27, 2017

တိုယိုတာ ဘရီဗစ္ကားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာ

December 24, 2017

မာဇဒါအာရ္အိက္စ္အိတ္ ၿပိဳင္ကားေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာ ကိုးခ်က္

December 21, 2017

နစ္ဆန္းမက္ဇီမာ ကားအမ်ိဳးအစားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ

December 16, 2017

ဆူဇူကီးဆြစ္ ကားအမ်ိဳးအစားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာတခ်ိဳ႕

December 12, 2017

တိုယိုတာ ဟိုင္းလပ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ကိုးခ်က္

December 1, 2017