ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ဟန္းခ်ိန္း

ၾကာဖူးဟန္းခ်ိန္း

ၾကာဖူးေလးေတြကို ကြင္းဆက္ေလးေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားတာပါ။ ခန္႔မွန္းေရႊခ်ိန္ ငါးမူးဝန္း က်င္ရွိၿပီး ခန္႔မွန္းေဈးႏႈန္းက်ပ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိမ္ကြင္းေဘာလံုးဟန္းခ်ိန္း

ေျပာင္ပိုက္ျဖတ္ေလးေတြကို ထိပ္သီးေလးေတြထည့္ကာ ေရာယွက္ဒီဇိုင္းေလးဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ခန္႔မွန္းေရႊခ်ိန္ ငါး မူးဝန္းက်င္ရွိၿပီး က်ပ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ပါတယ္။

Cycle ဟန္းခ်ိန္း

ေရႊကြင္းေလးေတြကို နန္းႀကိဳးေလးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားတာပါ။  ခန္႔မွန္းေရႊခ်ိန္ ရွစ္ပဲဝန္းက်င္ရွိၿပီး က်ပ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္သမာဓိ စိန္ေရႊရတနာဆိုင္မွာ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Author မိုးသိ ဂႌေဇာ္