နယ္သတင္းမ်ား

မြန္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌကုိ တာ၀န္မွ ရုပ္သိမ္းဖုိ႕ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေျပာဆုိခဲ႕ျခင္းမရွိ

March 23, 2017

ဘီးလင္းၿမိဳ႔နယ္၊ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲတည္ေဆာက္ေနတဲ႕ကုမၸဏီကို သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အတိုင္း ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ သတိေပး

March 23, 2017

သံလြင္ျမစ္ကမ္းေဘး ေျမထိန္းနံရံျပဳလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေျမစာပုံ ျပဳိက်ျပီး အလုပ္သမားသုံးဦးေသဆုံး  ႏွစ္ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာရ

March 23, 2017

မုိင္းရူးျမဳိ႕နယ္အတြင္းကေက်းရြာသုံးခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဲမက်င္းပဖုိ႔ တင္ျပထားတာနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး မနက္ျဖန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္

March 22, 2017

ေမာေတာင္ေဒသမွာ ဝက္ေတြ မ်က္ရည္က်ေသဆံုး

March 22, 2017

ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ တာခြေက်းရြာရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ဖ်က္ဆီးခံရ

March 22, 2017

အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဖို႔ မိသားစုအကူအညီ လိုအပ္ေန

March 22, 2017

သားျဖစ္သူဂိမ္းဆုိင္သြားတဲ့ ကိစၥစကားမ်ားရာကေန ေယာက်ၤားျဖစ္သူရုိက္ႏွက္လုိ႔မိန္းမေသဆုံး

March 21, 2017

ေရသန္႔လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ေျဖေလွ်ာ့

March 20, 2017

ေရႊလုပ္ကြက္နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး စီစစ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔ေစာင့္ဆုိင္းေန

March 20, 2017