ေနၿပည္ေတာ္သတင္း

တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ ထားရွိေရး သေဘာထားစုစည္းခ်က္ သံုးရပ္ရရွိ

May 30, 2017

ထုတ္ျပန္ခ်က္  မ်ိဳးစံုနဲ႔ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ အစျပဳၿပီ

May 30, 2017

နယ္စပ္ဂိတ္ တိရ စၦာန္ေရာဂါ ရွာေဖြေရးဓာတ္ခြဲခန္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ အကူအညီေတာင္းခံ

May 30, 2017

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ ဘာေၾကာင့္မေပးႏိုင္တာလဲ

May 30, 2017

ငါးဖမ္းရက္ေက်ာ္ ဒဏ္ေၾကး အနည္းဆံုးငါးေသာင္း

May 30, 2017

မုန္တိုင္းမိုရာေၾကာင့္ တိုင္းနဲ ့ ျပည္နယ္ ငါးခုကို လူကယ္ျပန္ အဓိကေစာင့္ၾကည့္ေန

May 29, 2017

နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားမွန္သမွ်သည္ နိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္ အခါမွ ခြဲမထြက္ရ မူဝါဒကိုမႀကိဳက္လို႕ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္”

May 25, 2017

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဒုတိယအႀကိမ္စတင္၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕အလံႏွစ္ခုတစ္ဖက္စီကိုင္

May 25, 2017

အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြသန္းငါးေထာင္ခန္႔ရွိဟုဝန္ႀကီးေျပာ

May 25, 2017

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လာေတာင္းပန္

May 24, 2017