ေဒါက္တာ၀င္းသိန္း

ကုုလားအုုပ္ႏွာေခါင္းတဲ ထဲ၀င္ျခင္း

June 14, 2017

နင္ယုုံ နင္ခံ

May 20, 2017

အေမ

May 13, 2017

ခါးေတာင္းက်ိဳက္ မျဖဳတ္လိုုက္ပါနဲ႔

May 10, 2017

၀င္တဲ့ စပရစ္ မွန္ဖို႔လိုတယ္

April 26, 2017

၂၀၁၆ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီ

March 22, 2017

ပစ္ကလီဟိ မိတ္ထြက္ျခင္း

March 18, 2017

ေျပာင္းလဲလိုက္ပါၿပီ

January 21, 2017

ကြန္ဇူးမား အဖဲယား

December 14, 2016

ရန္ကုန္ ညေဈး

December 7, 2016