မေနာစင္

ညစ္ပတ္တယ္ အထင္ခံရလို႔ လဲၿပိဳခဲ့သူ

May 25, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၂)

May 24, 2017

တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ (၁၂)

May 17, 2017

မီးခိုးထဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ဘရန္း

May 13, 2017

ေစ်းကြက္နဲ႔အတူ ၀င္လာၿပီး ေစ်းကြက္နဲ႔အတူ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သူ

April 29, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္းအလုပ္ရေစဖို႔ ( ၉ )

April 26, 2017

ေခတ္ကို ဦးမေဆာင္ႏိုင္လို႔ ဖယ္ထုတ္ခံ ခဲ့ရသူ

April 22, 2017

ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘရန္း

April 8, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုပ္ရွာပါ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ရေစဖို႔ ( ၆ )

March 22, 2017

ဝက္ဘ္ဆိုက္ေၾကာင့္ အရင္းျပဳတ္ခဲ့ရတဲ့ ဘူးေဒါ့ကြန္း

March 11, 2017