ကြန္ဒိုနွငိ့ အိမ္ရာမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္ ေရႊဖားစည္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ အရစ္က်နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမည္

August 21, 2017

Royal Thiri ကြန္ဒို ယူေအဘီဘဏ္ကေန အရစ္က်ဝယ္ႏိုင္

August 21, 2017

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကြန္ဒိုေတြရဲ႕ ေဈးႏႈန္း

August 18, 2017

မေလးရွား Forest City စီမံကိန္း သည္ႏွစ္အတြင္း အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္မည္

August 18, 2017

ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒသတင္းေၾကာင့္ ကြန္ဒိုေဈးကြက္ ျပန္လႈပ္

August 15, 2017

ပုဂၢလိကတန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း အေရာင္းေဈးကြက္ ျမင့္တက္လာ

August 15, 2017

အခြန္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ဦးေမာ့လာ

August 15, 2017

အခြန္စည္းၾကပ္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်၊ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ ေကာင္းမည္မွန္း

August 12, 2017

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လူဦးေရနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္

August 12, 2017

ေရႊပေရာပါးတီး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အိမ္ျခံေျမျပပြဲျပဳလုပ္မည္

August 10, 2017