ေရာဂါမ်ား

သဘာ၀မဟုုတ္တဲ့ အခ်ိဳဓာတ္ေတြက ဦးေႏွာက္ကိုု အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုုင္

August 16, 2017

အလုပ္အခ်ိဳ႕က အဆစ္အမ်က္ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ ဆက္စပ္ေန

August 16, 2017

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း တုပ္ေကြးအႏၱရာယ္

August 8, 2017

နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း အႏၱရာယ္

August 7, 2017

ၾကက္သားေရာင္းသူေတြမွာ အိတ္ခ်္ဖိုက္အင္န္ဝမ္း ကူးစက္ႏိုင္ေျခမ်ား

August 7, 2017

အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း မကူးစက္ေရး   စာသင္ေက်ာင္းပိတ္ခြင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးထား

August 7, 2017

အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္းကူးစက္သူမ်ားလာတဲ့အတြက္ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြယာယီပိတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို

August 7, 2017

တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေဆး႐ံုေတြမွာ ရာသီအလိုက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့သူ စာရင္းေကာက္ၿပီ

August 4, 2017

ေတာင္ႀကီးမွာ အိတ္ခ်္ဝမ္းအင္န္ဝမ္း ကာကြယ္ေရး ပညာေပး

August 2, 2017

ဆန္လံုးညိဳကေနရရွိႏိုင္တဲ့ အံ့အားသင့္ဖြယ္က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

August 2, 2017