တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအေျဖလႊာေတြစစ္ေဆးဖို႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အေရာက္လာဖို႔ ညႊန္ၾကားထား

March 23, 2017

တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမႈ ဆယ္တန္းရမွတ္ေပၚ ဆံုးျဖတ္ဦးမည္

March 21, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖၿပီးသူေတြအတြက္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္း

March 20, 2017

ယူေကတကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးျပပြဲ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္မည္

March 18, 2017

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္သူ ၃၀ ေက်ာ္ ေခၚယူခန္႔ထားမည္

March 16, 2017

နယူးကာဆယ္တကၠသိိုလ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 15, 2017

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားေရးအတြက္ အင္တာနက္ လိုအပ္

March 6, 2017

ေအဂ်ီတီအိုင္ တတိယႏွစ္ထူးခြ်န္သူ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တတိယႏွစ္ တိုက္႐ိုက္တက္ခြင့္ျပဳမည္

March 2, 2017

စာေမးပြဲခန္းမွာ ေဘာလ္ပင္ အသံုးမမွားဖို႔ သတိျပဳပါ

February 28, 2017

တကၠသိုုလ္တက္မယ့္ မသန္စြမ္းသူေတြကိုု ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္

February 22, 2017