တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ညေနပိုင္း မဟာဘြဲ႕သင္တန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 20, 2017

ရွားမန္းတကၠသိုလ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

July 18, 2017

ရက္ဖဲလ္ဒီဇိုင္းေက်ာင္း (ဘန္ေကာက္) ရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 18, 2017

ဘီအီးဒီ ငါးႏွစ္ ပညာေရးသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 17, 2017

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈ အခ်က္တခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့ထား

July 14, 2017

ဆယ္တန္းေအာင္လက္မွတ္ လာမယ့္သီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္မည္

July 12, 2017

စင္ကာပူ ပီအက္စ္ဘီ အကယ္ဒမီ ဒီပလိုမာ ဘာသာရပ္ေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 11, 2017

အမွန္တကယ္ တက္လိုတဲ့တကၠသိုလ္သာ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားသင့္

July 11, 2017

ကမၻာ့တကၠသိုလ္ေတြကို ဝင္ခြင့္ရႏိုင္တဲ့ အိုင္ဘီ ဒီပလိုမာပ႐ိုဂရမ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမည္

July 7, 2017

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ႕ရဲ႕  က်ဴရွင္ ဂရန္႔ေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

July 6, 2017