တကၠသိုလ္ေကာလိပ္

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ဇြန္လလယ္ ထုတ္ျပန္မည္

April 22, 2017

ဆယ္တန္းသခ်ၤာေမးခြန္း ေျဖဆိုသူေတြ မနစ္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားဟုဆို

April 22, 2017

ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာနဲ႔ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေတြ ေလွ်ာက္ႏိုင္

April 8, 2017

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ ႕ရဲ႕ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 8, 2017

လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းလူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေမလ၁၁ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္မည္

April 7, 2017

အေဝးသင္ ေက်ာင္းအပ္ရက္ ထပ္တိုးေပးထား

April 6, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ တီအမ္စီ  အကယ္ဒမီရဲ႕  ဒီပလိုမာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 5, 2017

ရက္ဖဲလ္ဘန္ေကာက္ ေက်ာင္းခြဲရဲ႕   ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 5, 2017

စင္ကာပူ အက္စ္အိုင္အမ္ ဇူလိုင္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 1, 2017

ဆယ္တန္းတက္ဖူးသူေတြ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 31, 2017