ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ေတြ ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္

April 22, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသူ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္

April 22, 2017

အစိုးရေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူေတြအတြက္ ေမလမွာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

April 4, 2017

သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္း ေမလဆန္းမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

March 21, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္အတြက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္

March 16, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ မွတ္ပံုတင္ ယခုလကုန္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ႏိုင္

February 24, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမသင္ၾကားခြင့္ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာအခက္ေတြ႕ေန

February 20, 2017

မန္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္ ေလွ်ာက္လို႔ရၿပီ

January 28, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အသစ္ေလွ်ာက္ထားမႈ အခုလထဲမွာ စတင္လက္ခံဖို႔စီစဥ္

January 18, 2017

မူလတန္းကေလးေတြအတြက္ ေဟာ္ရီဇြန္ေက်ာင္းရဲ႕ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္

December 6, 2016