နိုင္ငံျခားပညာသင္

ဆြစ္ဇာလန္ ဟိုတယ္ခရီး သင္တန္းေက်ာင္း အိတ္ခ်္တီအမ္အိုင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ တီအမ္စီ  အကယ္ဒမီရဲ႕  ဒီပလိုမာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 5, 2017

ရက္ဖဲလ္ဘန္ေကာက္ ေက်ာင္းခြဲရဲ႕   ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 5, 2017

နန္ယန္းအင္စတီက်ဴ ႕ရဲ ႔ ဟိုတယ္ရဲ႕ ခရီးသြားဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 1, 2017

ေအာ္စတြန္ အင္စတီက်ဳ႕မွာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 27, 2017

စင္ကာပူအမ္ဒီအိုင္အက္စ္ရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာသိပၺံဘြဲ႕ေလွ်ာက္ႏိုင္

March 26, 2017

စင္ကာပူဒိုင္ေမးရွင္းရဲ႕ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

March 22, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 16, 2017

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ၊ ပညာသင္ဆုလည္း ေလွ်ာက္ႏိုင္

March 11, 2017

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ၊ ပညာသင္ဆုလည္း ေလွ်ာက္ႏိုင္

March 11, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ရက္ဖဲလ္ေကာလိပ္ရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 6, 2017