နိုင္ငံျခားပညာသင္

စင္ကာပူ အက္စ္အိုင္အမ္ ရာႏႈန္းျပည့္   ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

May 23, 2017

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ငါးခုရဲ႕ ေက်ာင္းဝင္ခြင္နဲ႔ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္

May 19, 2017

စင္ကာပူဂ်ိမ္းကြတ္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘာသာရပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

May 18, 2017

အေမရိကန္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

May 13, 2017

ရြိဳင္ရယ္ ေဟာလိုးေဝးတကၠသိုလ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

May 11, 2017

မေလးရွားႏိုင္ငံ ေကဒီယူ ( ပီနန္) ရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

May 9, 2017

အဂၤလန္တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ေဆးပညာဘာသာရပ္ေတြ  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

May 6, 2017

ဟီတာခ်ီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈေဆြးေႏြးပြဲ ျမန္မာေက်ာင္းသူေလးဦး ပါဝင္ခြင့္ရ

May 6, 2017

အမ္ဘီေအ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ႏိုင္

May 3, 2017

အဂၤလန္ ကာဒစ္ဖ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ႏိုင္

May 1, 2017