နိုင္ငံျခားပညာသင္

ပညာသင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္လို႔ရမယ့္ ပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္

September 21, 2017

ယခုႏွစ္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ေတြ စာေမးပြဲရက္ ထုတ္ျပန္

September 18, 2017

စင္ကာပူအက္စ္အိုင္အမ္ကေနတစ္ဆင့္ ဘတ္ဖလို တကၠသိုလ္ေလွ်ာက္ႏိုင္

September 15, 2017

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

September 14, 2017

စင္ကာပူပီအက္စ္ဘီ အကယ္ဒမီရဲ႕ႏိုဝင္ဘာေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

September 11, 2017

စင္ကာပူ အက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ၂၀၁၈ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

September 11, 2017

စင္ကာပူ ကက္ပလန္ရဲ႕ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

September 5, 2017

စင္ကာပူလာဆဲလ္ေက်ာင္းရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

September 5, 2017

ဂ်ိမ္းကြတ္စ္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

September 1, 2017

ေဂ်အီးသင္တန္းရဲ႕ တန္းခြဲသစ္ေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

August 29, 2017