နိုင္ငံျခားပညာသင္

ဆြစ္ဇာလန္ ဟိုတယ္ခရီး သင္တန္းေက်ာင္း အိတ္ခ်္တီအမ္အိုင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

စင္ကာပူအမ္ဒီအိုင္အက္စ္ရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာသိပၺံဘြဲ႕ေလွ်ာက္ႏိုင္

March 26, 2017

စင္ကာပူဒိုင္ေမးရွင္းရဲ႕ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ႏိုင္

March 22, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အက္စ္အိုင္အမ္ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 16, 2017

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ၊ ပညာသင္ဆုလည္း ေလွ်ာက္ႏိုင္

March 11, 2017

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးျပပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ၊ ပညာသင္ဆုလည္း ေလွ်ာက္ႏိုင္

March 11, 2017

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ရက္ဖဲလ္ေကာလိပ္ရဲ႕ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

March 6, 2017

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

February 22, 2017

နည္းပညာတကၠသိုလ္ေလးခုက ထူးခြ်န္သူေတြကို ဂ်ပန္ဖူဂ်ီကူရာကုမဏီကပညာသင္ဆုေပးမည္

February 17, 2017

အဂၤလန္ အယ္လ္စီအက္စ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

February 15, 2017

နန္ယန္း အင္စတီက်ဴ႕ရဲ႕ က်ဴရွင္ ဂရန္႔ေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

February 8, 2017