အေျခခံပညာ

ထုတ္ျပန္ခ်က္  မ်ိဳးစံုနဲ႔ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ အစျပဳၿပီ

May 30, 2017

ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ သံုးလလိုတဲ့ကေလး ပထမတန္းတက္ခြင့္ျပဳမည္

May 29, 2017

ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေန႔စားလေပး ဆရာ   ဆရာမေခၚယူ

May 25, 2017

ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးေတာ့ စံုေအာင္ေပးေစခ်င္

May 20, 2017

ပထမတန္းမၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကို ပထမတန္းမွာ ျပန္သင္ခြင့္ျပဳမည္

May 20, 2017

ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသးဟုဆို

May 12, 2017

အစိုးရေက်ာင္းေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူေတြ အရည္အခ်င္းစစ္ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူႏိုင္

May 8, 2017

ေကဂ်ီတန္းေက်ာင္းအပ္ဖို႔ အသက္မျပည့္ရင္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးရဲ႕ ခြင့္ျပဳစာလိုအပ္

May 5, 2017

ေက်ာင္းအပ္ၾကသည္ ဆိုရာ ဝယ္ …….

May 4, 2017

ပထမတန္း ဂီတသင္႐ိုးသစ္ ဘယ္လိုသင္ခန္းစာေတြ ပါမလဲ

May 4, 2017