ပညာေရး

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥ ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္

October 23, 2017

La Trobe University ေဆးသိပၺံဆိုင္ရာဘြဲ႕ ပီအက္စ္ဘီမွာ တက္ေရာက္ရယူႏိုင္

October 23, 2017

အေျခခံပညာအဆင့္ ျမန္မာစာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

October 23, 2017

သြားဘက္ဆိုင္ရာ သူနာျပဳဒီပလိုမာဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 17, 2017

အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ ၿပီးထားသူေတြ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 17, 2017

စင္ကာပူ  လာဆဲလ္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္အတြက္ က်ဴရွင္ဂရန္႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 16, 2017

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ UWSရဲ႕ စီးပြားေရးသင္တန္းေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 16, 2017

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂရင္းေရးဗားေကာလိပ္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 14, 2017

နက္ဝပ္ခ္ အင္ဂ်င္နီးယားရင္း သင္တန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

October 14, 2017

အေမရိကန္ လစ္ဘရယ္ေကာလိပ္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္အေမရိကန္ လစ္ဘရယ္ေကာလိပ္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

October 14, 2017