ပညာေရး

ဆရာ ဆရာမေတြ တံစိုးလက္ေဆာင္ေတြ လက္မခံဖို႔ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

ဆြစ္ဇာလန္ ဟိုတယ္ခရီး သင္တန္းေက်ာင္း အိတ္ခ်္တီအမ္အိုင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ေတြ ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္

April 22, 2017

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း ဇြန္လလယ္ ထုတ္ျပန္မည္

April 22, 2017

ဆယ္တန္းသခ်ၤာေမးခြန္း ေျဖဆိုသူေတြ မနစ္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားဟုဆို

April 22, 2017

ရွစ္တန္းေအာင္သူေတြ အာဆီယံ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 22, 2017

၀က္ဘ္ဒဲ ဗေလာပါ သင္တန္းအတြက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

April 22, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသူ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္

April 22, 2017

အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အာဆီယံပညာ သင္ဆု ေခၚယူေန

April 21, 2017

အေျခခံပညာအဆင့္ ေအာင္စာရင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္မည္

April 20, 2017

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းေတြ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေမလမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

April 20, 2017

ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာနဲ႔ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေတြ ေလွ်ာက္ႏိုင္

April 8, 2017