ပညာေရး

စင္ကာပူ အက္စ္အိုင္အမ္ ရာႏႈန္းျပည့္   ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

May 23, 2017

သင္႐ိုးသစ္ ေက်ာင္းအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ သန္း ၅၀ဝ၀ ေက်ာ္သတ္မွတ္

May 23, 2017

ေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါ ေငြေၾကးမေကာက္ခံဖို႔ ညႊန္ၾကားထား

May 20, 2017

ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေလးေတာ့ စံုေအာင္ေပးေစခ်င္

May 20, 2017

ပထမတန္းမၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကို ပထမတန္းမွာ ျပန္သင္ခြင့္ျပဳမည္

May 20, 2017

အေမရိကန္တကၠသိုလ္ငါးခုရဲ႕ ေက်ာင္းဝင္ခြင္နဲ႔ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္

May 19, 2017

မာလ္တီမီဒီယာ အတတ္ပညာဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ေမလ ၁၉ ရက္ ျပဳလုပ္မည္

May 18, 2017

စင္ကာပူဂ်ိမ္းကြတ္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဘာသာရပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ႏိုင္

May 18, 2017

တကၠသိုလ္သံုးခုမွာ တက္ေရာက္ဖို႔ ေငြေၾကးခက္ခဲသူေထာက္ပံ့ ေၾကးေလွ်ာက္ႏိုင္

May 17, 2017

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမ လက္မွတ္ ၁၁၀ဝ ေက်ာ္ထုတ္ေပး

May 16, 2017