ဘဏ္နွင့္ေငြေႀကး

ေရႊတက္ ေငြတက္

July 21, 2017

စီဘီဘဏ္က  အက္စ္အမ္အီးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အေပါင္ပစၥည္းမလိုတဲ့ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္

July 18, 2017

ေရႊေဈး ျပန္တက္

July 18, 2017

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ေရႊနဲ႔ေငြ

July 14, 2017

ေရႊေဈး ဆက္တိုက္က်

July 10, 2017

ေရႊေဈး ကမၻာေရာ ျမန္မာပါ အက်ဘက္သာ

July 6, 2017

ေရႊေဈးက်၊ ေဈးဆင္း ေရာင္းဝယ္ၾက

July 4, 2017

ဂရက္ဘ္တကၠစီခကို ေငြစကၠဴအသံုးမျပဳဘဲ ေငြေပးေခ်တဲ့စနစ္အသစ္ မိတ္ဆက္

July 1, 2017

အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကို အေသးစားအလတ္စား စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အတိုးတစ္က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြေခ်းေန

July 1, 2017

အြန္လိုင္းရွယ္ယာ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္သလား

June 30, 2017