ဘဏ္နွင့္ေငြေႀကး

ျမန္မာ့ေရႊေဈး က်ပ္ ၉၁၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ

April 21, 2017

ကမၻာ႔ေရႊတက္၊ ေငြလဲႏႈန္းတက္၊ ျပည္တြင္းေရႊ ေကိုးသိန္းက်ာ္ ျပန္ျဖစ္လာ

April 6, 2017

ျပည္တြင္းေရႊေဈး က်ပ္ကိုးသိန္းေအာက္ကို ျပန္ေရာက္လာ

April 4, 2017

ေရႊေဈး ၉၂၀,ဝ၀ဝ အထိ ျဖစ္ႏိုင္

March 31, 2017

ကမၻာ႔ေရႊေဈး အတက္တန္႔ေန၊ ျပည္တြင္းေရႊေဈးၿငိမ္

March 30, 2017

ျပည္တြင္းေရႊေဈး ကိုးသိန္းဝန္းက်င္မွာသာ ရွိေနေသး

March 28, 2017

ျပည္တြင္းေရႊေဈး ကိုးသိန္း ေက်ာ္ျပန္ၿပီ

March 24, 2017

ကမၻာ့ေရႊေဈးတက္လို႔ ျမန္မာ့ေရႊေဈး က်ပ္ကိုးသိန္းအထိ ေရာက္လာႏိုင္

March 21, 2017

ကမၻာ့ေရႊေဈး၊ ေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈး အက်ပိုင္းမွာ ရွိ

March 17, 2017

ကမၻာ႔ေရႊေဈးက်၊ ျပည္တြင္းေရႊ မက်

March 14, 2017