စိုက္ပ်ိဳးစီးပြား

သရက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ လိုအပ္တာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ

July 18, 2017

အိႏၵိယ ပဲအဝယ္ေလ်ာ့၊ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံု ေဈးက်

July 15, 2017

ရွမ္းျပည္နယ္ထြက္ ေရႊပဲသီး ေဈးတက္ေန၊ ထပ္တက္ႏိုင္ေျခ ရွိ

July 14, 2017

ကုန္စိမ္းေဈးေတြမွာ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ရွားပါး၊ ေဈးတက္

July 13, 2017

မူဆယ္ေဈးကြက္ ဆန္၊ သၾကား   အေရာင္းအဝယ္  ျပန္လိုက္လာ

June 30, 2017

ျပည္ပကို သရက္သီးတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ႏိုင္

June 7, 2017

စိန္တစ္လံုးသရက္ ေဈးေကာင္း

June 5, 2017

ထိုင္းဆလတ္နဲ႔ ပန္းစိမ္းေဈးတက္

June 3, 2017

ထိုင္းၾကက္ေမာက္ ေဈးက်လာ

June 3, 2017

သရက္ထြက္ႏႈန္း မခန္႔မွန္းႏိုင္ ၿခံသမားေတြ ေခ်းေငြခက္ခဲ

May 27, 2017