ကားနည္းပညာ

တိုယိုတာကေရာင္းမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာ ခုနစ္ခ်က္

March 14, 2017

တိုယိုတာပ႐ိုေဘာက္စ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ခုနစ္ခ်က္

March 11, 2017

မာဇဒါဒီမီယိုကားေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာအခ်ိဳ႕

March 6, 2017

YBSယာဥ္စီးခေပးေခ်တဲ႔ကတ္စနစ္ကိုဧၿပီလမွာစတင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

March 5, 2017

တိုယိုတာအယ္လ္ဖတ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာတခ်ိဳ႕

March 3, 2017

ဟြန္ဒါစီးဗစ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာ ခုနစ္ခ်က္

February 23, 2017

တိုယိုတာ ကလူဂါကားေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာ ကိုးမ်ိဳး

February 17, 2017

တိုယိုတာဝွစ္ရွ္ကားအမ်ိဳးအစားမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ ကိုးမ်ိဳး

February 10, 2017

ကားကြန္ပ်ဴတာ ေဘာက္စ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းရင္ သိႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ

February 3, 2017

ကားေတြ ဘာလို႔ မီးေလာင္သလဲ၊ ကားမီးေလာင္ေစတဲ့ အခ်က္ ကိုးခ်က္

January 31, 2017