ဒီဇိုင္း

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊဘယက္

May 24, 2017

လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ႕ ဘီလီလမင္းေအးရဲ႕ဝတ္စံု

May 21, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ဟန္းခ်ိန္း

May 13, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

May 5, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း လက္စြပ္ေလးမ်ား

May 1, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

March 15, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

March 8, 2017

သရီးဒီ ဒီဇိုင္းနဲ႔ ေရႊထည္သင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္

March 3, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

March 1, 2017

ဒီဇိုင္းဆန္း ေရႊထည္ေလးမ်ား

February 24, 2017